គំរោងជីវិត, Life plans, សម្ដែងដោយភិក្ខុ មុនិបាលោ ជួន កក្កដា (មានវីដីអូ)

គំរោងជីវិត, Life plans, By Choun Kakada,The Dharma Kh

Pictures_Of_Flowers_And_Butterflies_in_HD_for_Desktop_Background-1920x1080

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *