អតីតអធិបតី អធិបតីរង នៃក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដក ពីឆ្នាំ ១៩២៩-ទ.វ ទី៦០

អតីតអធិបតី អធិបតីរង នៃក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដក ពីឆ្នាំ ១៩២៩-ទ.វ ទី៦០

១.ព្រះសិរីសម្មតិវង្ស ល្វី ឯម អធិបតីក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដក និងជា ចាងហ្វាងសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ (១៨៧៩-១៩៥៧)
IMG_1668

២.ព្រះមហាព្រហ្មមុនី ទេព អ៊ូ អធិបតីរងទី១ ក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដក
៣.ព្រះឧត្ដមមុនី អ៊ុម ស៊ូ អធិបតីរង ក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដក (១៨៨០-១៩៣៩)
IMG_1669

៤. ព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យ ជួន ណាត សមាជិកក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដក (១៨៨៣-១៩៦៩)
IMG_1671

៥.ព្រះពោធិវង្ស័ ហួត តាត អធិបតីក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដក (១៨៩១-១៩៧៥)
IMG_1672

៦.ព្រះមុនីកោសល សូរ ហាយ អធិបតីរង ក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដក (១៩០៥-១៩៧៥)
IMG_1673

៧.ព្រះសាសនមុនី កឹម តូ ចន្ទមង្គលោ សមាជិកក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដក (១៩០៨-១៩៧៥)
IMG_1674

៨.ព្រះញាណវង្ស អ៊ុម ស៊ុម សមាជិកក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដក(១៩១៨-២០០០)
IMG_1670

៩.ព្រះញាណសំវរៈ ហេង លាងហោ សមាជិកក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដក (១៩២២-២០១០) ។
IMG_1676

IMG_1677

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *